065-694-6356
@overwrist
skxbezel

สินค้าในตะกร้า1

เลือกสินค้า

2

ตะกร้าสินค้า

3

กรอกข้อมูลผู้ซื้อ

4

เรียบร้อย


สำหรับท่านที่สนใจโมนาฬิกา อยากให้ทุกท่านศึกษาข้อมูลจากคลิ้ปนี้ เป็นพื้นฐานในการเลือก Parts ต่างๆ ในการ Modified นาฬิกา https://www.youtube.com/watch?v=6jgasYtZqlI&t=44s

Modified Watches by OVERWRIST สำหรับคนที่สนใจโมนาฬิกา ผมจะบอกส่วนประกอบที่สำคัญของชิ้นส่วนต่างๆของนาฬิกา, วิธีการออกแบบและการเลือก parts เพื่อประกอบเป็นนาฬิกา 1 เรือน
 
https://youtu.be/6jgasYtZqlI
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu117:DataDetail1

Dawn Grey Chapter Ring
จำนวน

Dual Time Blue Purple
จำนวน

Dual Time Green Yellow
จำนวน

Dragon Shroud
จำนวน

SKX Submariner Conversion Case
จำนวน

Flat Ceramic Pepsi Seiko Style
จำนวน

Flat Ceramic Bezel Insert SKX
จำนวน
color


Coke Ceramic Insert
จำนวน

SKX Dual Time Dark Knight
จำนวน

Polished Steel Red 12
จำนวน

Flat Ceramic Insert SKX Black
จำนวน

Samurai Case with Sapphire Caseback
จำนวน
color


Sub Umber X Gold
จำนวน

Dual Time Root Beer VS Polished Steel
จำนวน
color


Dual Time Flat Insert
จำนวน
color


Mil Sub Black
จำนวน

SM Bezel
จำนวน
color


LX Bezel
จำนวน
color


GMT Ceramic Pepsi
จำนวน

Case with Sapphire Caseback
จำนวน
color


SKX Golden Yachtmaster
จำนวน

SKX Steel Insert
จำนวน
color


SKX caseback
จำนวน

Namoki Case
จำนวน
crown position

color


SKX Planet Ocean
จำนวน
color


SKX Classic Insert
จำนวน
color


SKX Red Insert
จำนวน
color


SKX Sub Bezel Set6
จำนวน
color


SKX Sub Bezel Set5
จำนวน
color


SKX Sub Bezel Set4
จำนวน
color


SKX Sub Bezel Set3
จำนวน
color


SKX Sub Bezel Set2
จำนวน
color


SKX Sub Bezel Set1
จำนวน
color


SKX Yachtmaster
จำนวน
color


SKX Luminous Insert
จำนวน
color


Dual Time Green and Red
จำนวน
color


Dual Time Gold
จำนวน
color


SKX Pepsi
จำนวน
color


SKX Coke
จำนวน
color


SKX Batman
จำนวน
color


Dual Time Black
จำนวน
color


Dual time Steel
จำนวน
color


SKX Coin Edge Bezel
จำนวน
color


SKX Deepsea Bezel
จำนวน
color


SKX Crown
จำนวน
color


SKX Chapter Ring Set4
จำนวน
color


SKX Chapter Ring Set3
จำนวน
color


SKX Chapter Ring Set2
จำนวน
color


SKX Chapter Ring Set1
จำนวน
Color


Flat Sapphire for SKX007
fjrigjwwe9r0tb_Product117:subdetailth


จำนวน
Style


Double Dome Sapphire with No bevel Edge
fjrigjwwe9r0tb_Product117:subdetailth


จำนวน